Všeobecné obchodní podmínky webového portálu www.mamvybrano.cz, provozovaného obchodní společnost MÁM VYBRÁNO s.r.o., IČ 04242165 , se sídlem Jinonická 694/7, Košíře, 150 00 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložce 244546 (dále též „Poskytovatel“).

I.
Úvodní ustanovení

1.1. Poskytovatel je provozovatelem on-line administračního a uživatelského rozhraní služby MAMVYBRANO.CZ (dále též „MAMVYBRANO“), který je dostupný na internetovém portálu www.mamvybrano.cz, a dále za pomocí aplikace MÁMVYBRANO pro iOS, Android či jiné mobilní platformy (dále jako „Portály“).

1.2. Systém MAMVYBRANO umožňuje uživatelům vyhledávání restauračních podniků podle zadaných kritérií, rezervaci stolu, rezervaci stolu spolu s objednáním jídla na konkrétní čas, objednávku rozvozu jídla prováděného restauračním podnikem uživateli Systému MAMVYBRANO (dále též „Uživatel“). Systém MAMVYBRANO rovněž umožňuje Uživatelům užívat on-line sociální sítě a objednávkový systém v rámci daného Podniku.

1.3. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též „VOP“) upravují ve smyslu ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. (dále jako „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Uživatelem při používání systému MAMVYBRANO a všechny smluvní vztahy s Uživatelem, které z toho vyplývají.


II.
Registrace do Systému MAMVYBRANO

2.1. Pro využití všech služeb Systému MAMVYBRANO je nutné provedení registrace, při níž je Uživatel povinen odsouhlasit znění těchto VOP. Registrací se rozumí elektronická registrace Uživatele do systému MAMVYBRANO, a to vyplněním povinných registračních údajů (dále též „Povinné registrační údaje“), zejména, jména, příjmení, e-mailu, uživatelského hesla, telefonního čísla a případně dalších údajů požadovaných při Registraci (povinné údaje jsou na Portálech resp. v Sytému MAMVYBRANO označeny). Registrace je možná také za pomocí aplikace Facebook uživatelského účtu Uživatele.

2.2. Při Registraci Uživatele je Uživatel povinen uvést správné a úplné Povinné registrační údaje. Bez poskytnutí Povinných registračních údajů není možné dokončit Registraci Uživatele a užívat Portály Provozovatele. Ostatní údaje poskytuje Uživatel dobrovolně. Poskytnuté údaje vyjma uživatelského jména může Uživatel kdykoli doplnit, změnit či upravit.

2.3. Provozovatel je oprávněn kdykoli v budoucnu v souvislosti s používáním Systému MAMVYBRANO změnit rozsah Povinných registračních údajů a vyžadovat sdělení dalších údajů o Uživateli. Bez poskytnutí takových dalších Povinných registračních údajů nemůže Uživatel dále Systém MAMVYBRANO užívat. V takovém případě je Provozovatel oprávněn Uživateli zrušit jeho Uživatelský účet a/nebo neumožnit přístup k Systému MAMVYBRANO, jestliže užívání je podmíněno sdělením těchto dalších údajů.

2.4. Okamžikem dokončení Registrace Uživatele (tj. potvrzením o úspěšném dokončení Registrace Uživatele) je založen smluvní vztah mezi Uživatelem a Provozovatelem, který se řídí těmito VOP. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že provedením Registrace Uživatel vyslovuje souhlas s těmito Podmínkami, výslovně akceptuje veškerá jejich ustanovení a zavazuje se dodržovat pravidla v nich stanovená.


III.
Práva a povinnosti Poskytovatele

3.1. Uživatel je oprávněn využívat Systém MAMVYBRANO pouze pro svou vlastní potřebu.

3.2. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smluvního vztahu podle těchto VOP.

3.3. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smluvního vztahu podle těchto VOP a v souvislosti s užitím Systému MAMVYBRANO a Portálů (např. náklady na internetové připojení aj.) nese Uživatel.

3.4. Uživatel dále prohlašuje a zaručuje, že je plně způsobilý k právnímu jednání, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem, veškeré údaje, které poskytuje Poskytovateli, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné, že se před zahájením užívání Systému MAMVYBRANO a Portálů důkladně seznámil s těmito VOP, že těmto VOP zcela rozumí a souhlasí s nimi, bude užívat služeb Systému MAMVYBRANO prostřednictvím ne více než jednoho uživatelského účtu. V případě oprávněného podezření, že Uživatel vytvořil a užívá více uživatelských účtů, má Poskytovatel právo tyto účty zablokovat a smazat či spojit.

3.5. Uživatel je povinen při užívání Systému MAMVYBRANO a Portálů dodržovat právní předpisy, je povinen vždy respektovat práva Poskytovatele i třetích osob, zejména při nakládání s autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví. Uživatel zejména nesmí užívat Portály a Systém MAMVYBRANO v rozporu s těmito Podmínkami, komerčně užívat kterékoli části Portálů nebo Systému MAMVYBRANO způsobem způsobilým poškodit Poskytovatele, provozovatele služeb, či jiného Uživatele, získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů, zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Portálů Poskytovatele, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Portálů, používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Portálů a Systému MAMVYBRANO. Systém MAMVYBRANO je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních uživatelů nebo Poskytovatele a který je v souladu s jeho určením.


IV.
Práva a povinnosti Poskytovatele

4.1. Poskytovatel má právo pozastavit Uživateli poskytování služeb Systému MAMVYBRANO při jakémkoli porušení podmínek stanovených VOP nebo při jejich obcházení, zejména při jakémkoli systematickém a opakovaném využívání Systému MAMVYBRANO, které může komukoli být k újmě nebo porušení jakýchkoli právních předpisů, dobrých mravů, zásady slušnosti, apod.

4.2. V případě hrubého porušení těchto VOP nebo platných a účinných právních předpisů může Poskytovatel zrušit Uživateli uživatelský účet.

4.3. Poskytovatel je oprávněn omezit nebo přerušit poskytování služeb Systému MAMVYBRANO nebo funkčnost Portálů či přístup na ně na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy nebo jiného důvodu na straně Poskytovatele nebo třetí osoby.

4.4. Poskytovatel je oprávněn změnit přístupové údaje k uživatelskému účtu (uživatelské jméno a heslo) z naléhavého technického nebo bezpečnostního důvodu i bez souhlasu Uživatele, a to za předpokladu, že toto opatření je nutné k řádnému poskytování služeb Systému MAMVYBRANO. Takto změněné přístupové kódy (uživatelské jméno a heslo) Poskytovatel Uživateli oznámí bez zbytečného odkladu.

4.5. Z provozních nebo jiných důvodů je Poskytovatel oprávněn změnit technické řešení Systému MAMVYBRANO.

4.6. Poskytovatel může informovat po dobu trvání smluvního vztahu dle těchto VOP Uživatele o svých nových službách.

4.7. Znění těchto VOP může poskytovatel v přiměřeném rozsahu měnit či doplňovat, tím nejsou dotčena práva a povinnosti, resp. smluvní vztahy, vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP. Změnu VOP poskytovatel oznámí uveřejněním na internetových stránkách Poskytovatele či jiným vhodným způsobem (oznámím Uživateli uveřejněním v uživatelském rozhraní systému MAMVYBRANO) nejméně 14 dnů před navrhovaným dnem účinnosti. Uživatel je v takovém případě oprávněn odmítnout změny VOP a závazek z toho důvodu vypovědět. Pokud Uživatel písemně nesdělí nesouhlas s navrhovanou změnou a nevypoví tuto smlouvu přede dnem účinnosti změny VOP, platí, že navrhovanou změnu VOP přijal. Totéž platí, pokud s obchodními podmínkami vysloví souhlas potvrzením VOP prostřednictvím Systému MAMVYBRANO.


V.
Další práva a povinnosti stran, omezení odpovědnosti

5.1. Uživatel bere na vědomí, že texty, fotografie, grafická díla, počítačové programy a další prvky obsažené na Portálech nebo v rámci Systému MAMVYBRANO nebo dostupné v rámci služby mohou být jednotlivě a/nebo jako celek (dále společně jen jako „autorská díla“) chráněny autorským právem. Databáze dostupné v rámci Systému MAMVYBRANO jsou dále chráněny zvláštním právem pořizovatele databáze. Není-li s Poskytovatelem smluveno písemně jinak, může k oprávněnému užití autorských děl dojít pouze v rozsahu a způsoby stanovenými rozhodným právním řádem. Zejména není Uživateli dovoleno užití autorských děl ve formě jejich rozmnožování (kopírování) za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a dále jejich užití ve formě rozšiřování, půjčování vystavování či sdělování díla veřejnosti (včetně sdělování veřejnosti prostřednictvím internetu), či ve formě neoprávněného užití databáze.

5.2. Poskytovatel není ve vztahu k Uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §1826 odst. 1 občanského zákoníku.

5.3. Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za funkčnost datové sítě Uživatele, funkčnost veřejné datové sítě, funkčnost hardwarového vybavení Uživatele, za stav programového vybavení Uživatele, jakož ani za případné zásahy třetích osob do programového vybavení uživatele.

5.4. V souladu s ust. § 1820 odst. 1 písm. j) bere Uživatel (spotřebitel) na vědomí, že v rámci mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů se může uživatel obrátit na Českou obchodní inspekci. Podání k České obchodní inspekci lze podat písemnou formou příp. přes e-podatelnu na internetových stránkách www.coi.cz.

5.5. Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jako jsou např. živelné pohromy, přírodní události, válečné nebo teroristické události, ani za výpadky služby způsobené přerušením přívodu el. energie.

5.6. Poskytovatel neodpovídá za služby poskytované dalšími subjekty, zejména Podniky či poskytovateli platební brány a platebních metod, jejich kvalitu, kvantitu ani jakékoli následky, ani za práva a povinnosti s těmito službami spojené, akcesorické, apod.

5.7. Poskytovatel neodpovídá za chování jednotlivých Uživatelů ani jejich způsob využívání Portálů nebo Systému MAMVYBRANO, zejména takového, který není v souladu s těmito VOP či zákonem, ani za škody a újmu takto vzniklou.

5.8. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé výpadky Portálu, Systému MAMVYBRANO ani výpadky na straně jednotlivých provozovatelů služeb.

5.9. Poskytovatel neodpovídá za jakékoli platby, transakce ani převody, které Uživatel realizuje prostřednictvím Systému MAMVYBRANO, resp. Za tyto odpovídají provozovatelé těchto platebních (transakčních) služeb a portálů.

5.10. Poskytovatel neodpovídá za kvalitu, dostupnost a rozsah služeb poskytovaných bezplatně. Z titulu takto poskytovaných služeb nevzniká právo Uživatele na odstoupení od smluvního či právo na náhradu škody.


VI.
Ochrana osobních údajů

6.1. Ochrana osobních údajů uživatele, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů.

6.2. Pro účely tohoto článku o ochraně osobních údajů a cookies se za Uživatele považuje každý návštěvník Portálů a registrovaný Uživatel Systému MAMVYBRANO.

6.3. Poskytovatel může všechny podstatné informace týkající se Uživatelů, které uložil zejména jako elektronická data, užívat v souladu s právním řádem České republiky k účelům provozování Služeb a Služeb třetích stran, příp. dalších služeb. Službami se pro účely tohoto článku se rozumí služby poskytované Poskytovatelem prostřednictvím Systému MAMVYBRANO a Portálů, které jsou blíže specifikovány v těchto VOP. Službami třetích stran se pro účely tohoto článku rozumí další služby, které jsou poskytovány prostřednictvím Služeb za podmínek stanovených v těchto VOP a ve speciálních podmínkách stanovených pro příslušnou službu, k jejichž poskytování je Poskytovatel oprávněn, resp. které jsou poskytovány odlišnými osobami.

6.4. Uživatel dává Poskytovateli svůj souhlas ke shromažďování a zpracování osobních údajů zadaných při Registraci (tj. jména, příjmení, e-mailu a telefonního čísla) pro účely plnění služeb Systému MAMVYBRANO a závazků z těchto VOP a k využití pro marketingové účely Poskytovatele (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, SMS), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu MÁM VYBRÁNO s.r.o., Jinonická 694/7, Košíře, 150 00 Praha 5. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická.

6.5. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

6.6. Osobní údaje uživatele mohou být předávány třetím osobám, jakož i předávány do zahraničí pouze v případech, kdy to povoluje zákon a to v nezbytně nutném rozsahu. Zpracováním osobních údajů Uživatele může poskytovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.

6.7. Uživatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení ze strany Poskytovatele souvisejících se službami Poskytovatele na adresu uživatele (vč. e-mailové).

6.8. V případě, že by se Uživatel domníval, že Poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Uživatele nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může a) požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení, b) požadovat, aby poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Je-li žádost Uživatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, Poskytovatel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Poskytovatel nebo zpracovatel žádosti, má Uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Uživatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.


VII.
Cookies, shromažďování informací automatickými prostředky

7.1. Pokud Uživatel navštíví Portály nebo užije Systém MAMVYBRANO, může Poskytovatel určité informace shromažďovat také automatickými prostředky, například s použitím souborů cookies a prostřednictvím metody clickstream. Informace, které tímto způsobem poskytovatel shromažďuje, mohou zahrnovat IP adresu, polohu mobilního zařízení Uživatele, vlastnosti webového prohlížeče, vlastnosti zařízení, operační systém, jazyková nastavení, odkazující URL adresy, akce provedené na Webu a data a časy návštěvy Webu. „Cookie“ je datový soubor, který webový server odesílá do počítače Uživatele nebo jiného zařízení připojeného k Internetu, aby bylo možné získat jedinečnou identifikaci webového prohlížeče Uživatele nebo do webového prohlížeče uložit různé informace a nastavení.

7.2. Poskytovatel využívá soubory cookie na Portálech a v Systému MAMVYBRANO pro jeho vylepšení a poskytování služeb Systému MAMVYBRANO a zajišťování funkčnosti Uživatelům. Soubory cookie jsou základem pro provádění transakcí nebo požadavku, který vzejde od Uživatelů. Mezi příklady patří zapamatování si informací, jak se Uživatel pohybuje stránkou za účelem usnadnění práce pro Uživatele a poskytnutí pokud možno vhodné nabídky Služeb. Tyto soubory cookie umožňují Webu zapamatovat si, jaké možnosti Uživatel zvolil, čímž mu zajišťuje větší funkčnost. Například funkční soubory cookie umožňují Systému MAMVYBRANO zapamatovat si nastavení, které je pro Uživatele specifické, jako je výběr země a trvalý stav přihlášení v případě, že si ho Uživatel nastaví. Analytické soubory cookie Poskytovateli umožňují shromáždit data související s používáním systému MAMVYBRANO a Portálů, včetně obsahu, na který Uživatel klikne při prohlížení Portálů za účelem zlepšení výkonnosti a vzhledu Portálů a Systému MAMVYBRANO. Tyto soubory cookie mohou být poskytnuty třetí straně, tj. poskytovateli analytických nástrojů, ale jsou používány pouze pro účely související se Systémem MAMVYBRANO a Portály. Cílené soubory cookie si pamatují informace týkající se Uživatelova využívání Systému MAMVYBRANO a Portálu, aby Poskytovatel Uživateli mohl poskytnout propagační a jiné zacílené informace na Portálech a v Systému MAMVYBRANO.


VII.
Závěrečná ustanovení

8.1. Strany sjednávají, že v případě, že právní vztahy mezi stranami obsahují mezinárodní prvek, pak se tento vztah řídí českým právem.

8.2. Veškerá komunikace, zejména oznámení, výzvy, upomínky, obchodní sdělení, reklamní akce a další propagační zprávy budou strany zasílat zejména elektronicky, tj. prostřednictvím emailu, uživatelského rozhraní, SMS nebo jiným vhodným způsobem.

8.3. V případě, že některé ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo neproveditelným, použije se namísto takového ustanovení to ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Tím není dotčena platnost, účinnost a proveditelnost ostatních ustanovení nebo VOP jako celku.

8.4. Pokud Poskytovatel realizuje jakoukoli akci (zejména propagační, promoční nebo marketingovou akci), která má nebo bude mít vlastní podmínky, mají podmínky akce přednost před podmínkami v těchto VOP, pokud by však jakékoli ujednání z podmínek akce bylo neplatné nebo nevymahatelné, užije se ujednání VOP namísto tohoto ujednání z této konkrétní akce.

8.5. Kontaktní údaje poskytovatele: MÁM VYBRÁNO s.r.o., Jinonická 694/7, Košíře, 150 00 Praha 5, e-mail: INFO@MAMVYBRANO.CZ


V Praze dne 14.9.2015

MAM VYBRÁNO s.r.o.
Tyto VOP platí a jsou účinné od 14.9.2015

Stáhnout obchodní podmínky